Osaamisen johtaminen toteuttaa strategiaa

Esimiesten ja johdon keskeinen tehtävä on varmistaa organisaation uusiutuminen ja jatkuva oppiminen.

Miten tunnistaa kilpailuetua ja kilpailukykyä tukevat osaamiset? Miten viedä nämä osaamistarpeet käytäntöön yksilö- ja tiimitasolle? Miten tukea henkilöstön itseohjautuvuutta osaamisen kehittämisessä ja miten valmentaa esimiehiä toimimaan osaamisen kehittymisen mahdollistajina?

Työelämän murroksessa yritysten kyvykkyys- ja osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla. Osana organisaation strategiaa tarvitaan näkemystä kyvykkyyksistä erottavana kilpailutekijänä, uudistumiskykyä sekä kykyä toimia osana laajenevia ekosysteemejä. Henkilöstön kehittämisessä korostuu tarve hyödyntää jokaisen osaamista ja potentiaalia.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa henkilöstön kehittäjien ja yritysten arjessa?

Osaamisen johtamisen valmennus

Osaamistarpeet on vietävä arkeen ja päivittäiseen toimintaan, tiimien ja yksittäisten henkilöiden tavoitteiksi.

Me autamme osaamisen johtamisen valmennuksissamme esimiehiä ja johtoa oivaltamaan, kuinka he voivat vahvistaa strategiaa tukevaa osaamista ja tiimien sekä yksilöiden jatkuvaa kehittymistä.

Henkilöstön kehittäjät kaipaavat näkemystä etenkin siitä, miten tulevaisuuden kriittiset osaamisvaatimukset visioidaan tai hahmotetaan, kuinka nykyinen osaaminen mallinnetaan, ja tärkeimpänä, millä keinoin rakennetaan osaamisen kehittämisen kartta ja toimenpiteet, joilla päästään nykytilasta tulevaan.

Osaamisen johtamisen valmennuksen teemoja

  1. Osaamisen ja suorituksen johtaminen, joka pohjaa strategiseen kyvykkyysajatteluun ja osaamisiin
  2. Työn merkityksellisyys ja esimiehen rooli sen tukemisessa
  3. Itseohjautuvuuteen tukeminen oppimisessa: yksilön vastuu omasta kehittymisestä ja kuinka esimies sitä tukee
  4. Esimiehen oma kehittymissuunnitelma oman osaamisensa jatkuvaksi uudistamiseksi
  5. Kehitys- ja osaamiskeskustelut